Over Ons

TienenTroef, een heldere kijk op een stad vol verrassingen.

TienenTroef is een vrijwilligersvereniging die gegroeid is uit het CommunicatieLab dat in 2016 werd opgericht naar aanleiding van de campagne “De Tien” van stad Tienen. TienenTroef opereert onder de koepel van TienenTroef vzw.

Hoofddoelstelling van TienenTroef is om op een genuanceerde manier bij te dragen aan een positief imago voor de stad. Een breed gamma van invalshoeken moet bijdragen aan een geest van diversiteit, solidariteit en welbevinden bij ons publiek. Meningen die discriminatie en verdeeldheid tot doel hebben, worden systematisch geweerd. Ongefundeerde kritiek wordt krachtens redactionele autoriteit noch op de blog zelf, noch op de kanalen van sociale media toegelaten.

De hoofdactiviteit van TienenTroef is het onderhouden van de stadsblog “TienenTroef.be”. Medewerkers van de blog mogen vrij toetreden zonder toelatingsvoorwaarden. Zij gaan akkoord dat alle materiaal dat zij aanleveren telkens door de redactie moet worden goedgekeurd. Alle artikels en afbeeldingen worden op de blog zichtbaar toegeschreven aan de betrokken auteur en/of fotograaf. Medewerkers dienen hun materiaal aan via het online platform “TienenTroef” op Google Drive. Medewerkers verbinden zich ertoe dat elke inbreng oorspronkelijk is, enkel en alleen door de medewerker gecreëerd is en dat er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is, tenzij met toestemming van de desbetreffende derde. Zo verbinden medewerkers er zich toe om op geen enkel moment plagiaat te plegen.

Alle auteurs werken als onbezoldigde freelancers.

De redactie bestaat uit een team van hoofdredacteurs, eindredacteurs, beeldredacteurs en de verantwoordelijken van sociale media.

Op de stadsblog publiceren we artikels die vanuit verschillende invalshoeken de stad Tienen belichten. Medewerkers zijn vrij om onderwerpen zelf te kiezen en uit te werken. De redactie beslist of de aangebrachte teksten en foto’s passen binnen de doelstelling van de blog en zullen worden gepubliceerd. De redactie zal haar medewerkers op geregelde tijdstippen informeren over mogelijke onderwerpen voor artikels. Hiertoe dienen alle medewerkers lid te worden van de online redactie in een afgesloten Facebook groep.

Op geregelde tijdstippen organiseert TienenTroef redactievergaderingen. De vergaderingen verlopen zonder verplichte aanwezigheid maar alle medewerkers worden verondersteld om, in de mate van het mogelijke, steeds present te zijn op deze vergadermomenten. Bij belet verwittigen zij de redactie. Verslagen van de vergadering worden aangeboden in de online redactie.

De werking van de blog wordt ondersteund door eigen sociale media. Via Facebook en Instagram worden de lezers voortdurend geïnformeerd over de artikels die verschijnen. Medewerkers worden aangemoedigd om ook via hun persoonlijke sociale media ruchtbaarheid te geven aan de werking van TienenTroef en de artikelen die op de blog worden gepubliceerd. Zij zijn hiertoe uiteraard niet verplicht.

Naast het onderhouden van de blog houdt TienenTroef zich ook bezig met het organiseren van evenementen. Deze activiteiten dienen enkel om het hoofddoel van de vereniging te dienen. Voor deze evenementen is TienenTroef steeds een constructieve partner die wil samenwerken met de stadsdiensten of andere organisaties.

TienenTroef is een onafhankelijke vereniging zonder politieke of commerciële doelen. Daarom zijn we niet gebonden aan een commerciële partner of politieke ideologie.  Dit sluit echter niet uit dat TienenTroef zich de vrijheid neemt om individuen of handelszaken uit te lichten in reportages indien deze bijdragen aan de hoofddoelstelling van de vereniging. Voor evenementen worden lokale partners aangesproken voor sponsoring.

Voor de financiële en juridische omkadering van onze organisatie wordt verwezen naar de statuten van TienenTroef vzw.