Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement Gala van de Tiense Troeven

Artikel 1 – Algemeen
De wedstrijd ‘Gala van de Tiense Troeven’ wordt georganiseerd door TienenTroef . TienenTroef behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. TienenTroef kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege TienenTroef. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd ‘Gala van de Tiense Troeven’ aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement.

Artikel 2 – Categorieën
Binnen elk van volgende categorieën wordt een Tiense Troef verkozen:

1. Tienenaar van het jaar

2. Tiens evenement /initiatief van het jaar

3. Tiense vereniging van het jaar

4. Tiense buurt/straat van het jaar

5. Tiense vrijwilliger van het jaar

6. Tiense artiest van het jaar

7. Tiense jongere van het jaar

8. Tiense foto van het jaar

9. Tiense start-up van het jaar

10. Icoon van het jaar

11. Corsari award

Artikel 3 – Kandidaten
Iedere natuurlijke persoon die op het moment van voordracht gedomicilieerd is in Tienen of een deelgemeente van Tienen kan via de wedstrijdpagina kandidaten voordragen. Iedere inwoner kan slechts één kandidaat voordragen per categorie. Voordrachten kunnen worden ingediend vanaf 1 december 2019, 16u tot en met 15 december 2020, 23u59. Elke voordracht dient gemotiveerd te zijn; voordrachten binnen categorie 8 dienen bovendien gepaard te gaan met de respectievelijke foto. Deze gekozen foto dient in Tienen gemaakt te zijn, door een Tiense fotograaf, in de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 25 december 2019.
De voorgedragen kandidaten voor categorieën 1, 5, 6, en 7 zijn in de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 gedomicilieerd of gedomicilieerd geweest in Tienen.
De voorgedragen kandidaten voor categorie 2 hebben plaatsgevonden, of staan gepland om plaats te vinden, in Tienen of een deelgemeente van Tienen in de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 25 december 2019.
De voorgedragen kandidaten voor categorie 3 zijn in de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 25 december 2019 actief of actief geweest in Tienen of een deelgemeente van Tienen.
De voorgedragen kandidaten voor categorie 4 liggen op het grondgebied van Tienen of een deelgemeente van Tienen.
Voor categorie zeven kunnen kandidaten met een leeftijd tot en met 25 jaar worden voorgedragen.

De voorgedragen kandidaten voor categorie 9 hebben hun vestigingsadres of maatschappelijke zetel in Tienen of een deelgemeente van Tienen en zijn hun activiteiten begonnen in de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 25 december 2019.
Voor elke categorie die een creatieve inbreng van de deelnemer kan inhouden (via e-mail op gala@tienentroef.be), zoals bijvoorbeeld een foto, tekening, schilderij, tekst of video, verleent de deelnemer aan TienenTroef de toestemming om deze creatieve inbreng – zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is en tevens zonder enige beperking in tijd en ruimte – te publiceren op de website van TienenTroef en andere onlinekanalen (zoals Facebook, Instagram, …). De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart TienenTroef tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).
Voorgedragen kandidaten die niet voldoen aan de voorwaarden zoals hierboven omschreven, worden geweerd. Voordrachten die niet tijdig zijn ingediend, die niet zijn gemotiveerd, of die in categorie 8 niet gepaard gaan met een foto (te versturen via e-mail naar redactie@tienentroef.be), worden geweerd. Wanneer eenzelfde persoon meerdere kandidaten voordraagt binnen eenzelfde categorie, wordt enkel diens eerste voordracht in aanmerking genomen. Voorgedragen kandidaten die opinies uitdragen die in strijd zijn met de visie en het project van TienenTroef vzw, zullen na advies van de Raad van Bestuur niet weerhouden worden.

Artikel 4 – Nominaties
Na het verstrijken van de periode waarbinnen kandidaten kunnen worden voorgedragen, kiest TienenTroef uit de kandidaten drie genomineerden per categorie. Bij die keuze wordt onder meer rekening gehouden met numerieke voorwaarden, zoals aantal keren éénzelfde kandidaat aangebracht werd, alsook voorwaarden beschreven onder artikel 3 van dit wedstijdreglement en de motivering van de nominatie. Op 19 december 2019 worden de genomineerden bekendgemaakt op de wedstrijdpagina. Behoudens deze bekendmaking wordt over de nominatie niet gecommuniceerd.

Artikel 5 – Stemming
Iedereen, inwoner of niet-inwoner van Tienen en deelgemeenten, kan via de wedstrijdpagina stemmen op de genomineerden. Iedereen kan slechts op één genomineerde stemmen per categorie. Stemmen kan vanaf 19 december 2019, 12u tot 24 januari 2020, 23u59.
Stemmen die niet tijdig zijn uitgebracht, worden geweerd. Wanneer eenzelfde persoon meerdere stemmen uitbrengt binnen eenzelfde categorie, wordt enkel de eerste stem in aanmerking genomen.
Per categorie wint de genomineerde met de meeste stemmen achter zijn of haar naam. Bij gelijkheid van stemmen beslist TienenTroef.

Artikel 6 – Bekendmaking
De winnaars per categorie worden bekendgemaakt op het Gala van de Tiense Troeven dat plaatsvindt op 31 januari 2020. Alle genomineerden ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Artikel 7 – Prijzen
De winnaars per categorie ontvangen een trofee. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook. TienenTroef kan op elk ogenblik een prijs wijzigen.

Artikel 8 – Beslissingen
TienenTroef houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voor- waarden van dit reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt TienenTroef zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.
De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief en kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met TienenTroef.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
TienenTroef is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de wedstrijd.
TienenTroef is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. TienenTroef kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of inden de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
TienenTroef is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Bij onbereikbaarheid kan TienenTroef de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar ten laatste op 15 februari 2019 vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan TienenTroef de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Artikel 10 – Verwerking van persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door TienenTroef in een bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (zoals Instagram, Facebook, …), alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een reportage over de wedstrijd.

Datum: 15/11/2019